Wat doe ik met jouw gegevens?

Het is nogal droge kost, wetgeving oblige, maar het komt erop neer dat we beiden respectvol omgaan met persoonlijke gegevens. Jij geeft mij correcte informatie, ik verwerk het op een correcte manier en hou enkel bij wat nodig is voor hoe lang dat nodig is … hier gaan we:

De definities en interpretaties in 1) de toepasselijke Europese privacywetgeving (waaronder begrepen Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en 2) de toepasselijke nationale privacywetgeving (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) zoals die van kracht zijn en zoals die in de toekomst kunnen worden gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna gezamenlijk genoemd de “Privacywetgeving”) zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met de diensten en/of uitvoering van een offerte en Dueto’s algemene voorwaarden.

Jij bevestigt dat de persoonsgegevens die je in het kader van een vraag via de website of de uitvoering van de diensten aan Dueto doorgeeft, door jou worden verzameld en/of verwerkt overeenkomstig de bepalingen en principes van de Privacywetgeving en andere toepasselijke wettelijke regelgeving. In principe, stelt Dueto alleen het doel en de middelen vast voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de diensten. Als zodanig, zal Dueto de ontvangen persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerken overeenkomstig de bepalingen van haar algemene voorwaarden, de Privacywetgeving en de privacyverklaring van Dueto die je hier terugvindt.

Dueto neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen niet toegelaten of onrechtmatige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging, wijziging of beschadiging van de persoonsgegevens, conform de Privacywetgeving. Dueto kan voor de uitvoering van de diensten persoonsgegevens doorgeven aan medewerkers, alsook aan derden die Dueto ondersteunen. Zij zullen eveneens de nodige en gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. In geval van verlies van persoonsgegevens, inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens of uitoefening van een gegevensbeschermingimpactbeoordeling, zal je ingaan op elk redelijk verzoek tot bijstand van Dueto.

Partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte brengen (i) van zodra zij een verzoek van een betrokkene ontvangen of kennis krijgen van enig geschil of klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) van zodra zij op de hoogte worden gebracht van enige inbreuk die aanleiding geeft tot vernietiging, verlies of onrechtmatige openbaarmaking van persoonsgegevens die Partijen in hun bezit hebben. Verder zal je Dueto onverwijld op de hoogte brengen indien je kennis krijgt van een inbreuk op één van de bepalingen van de Privacywetgeving met betrekking tot de verwerking van de voornoemde persoonsgegevens.